PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D

Fyzioterapeutka se specializací Gynekologie – Urologie

Autorka konceptu PPA a lektorka kurzů akreditovaných MZČR i odborných kurzů, které jsou součástí kreditového systému profesní organizace fyzioterpeutů ČR UNIFY.

Akreditovaný koncept MZ ČR certifikované metody:
“Gynekologicko-urologický koncept PPA pro ženy”

Ve své dlouholeté praxi má četné zkušenosti s ženami s endometriózou, bolestivou menstruací, po porodu, prolapsy orgánů malé pánve, močovou a fekální inkontinencí. Diagnostika a terapie v rámci konceptu PPA je založena na individuálním přístupu k ženě a moderním přístrojovém vybavení, které jsou základem pro reprodukované nálezy a následné fyzioterapeutické postupy.

Koncept PPA je založený na 20leté klinické zkušenosti autorky se ženami s gynekologicko-urologickou problematikou. Autorka přednáší na univerzitách a publikuje výsledky svých zkušeností v odborných časopisech. Odborné informace jsou zveřejňovány i v časopisech pro laickou veřejnost v rámci osvěty zdraví žen. Mezioborová spolupráce je pro ní důležitá, aby ženy získávaly co nejkvalitnější informace o svém zdraví a možnostech léčby.

Centrum REHASPRING pro gynekologicko-urologické problémy bylo založené a je aktivní už od roku 2006 v Čelákovicích v okrese Praha-východ.

Od roku 2006 je majitelkou a zakladatelkou rehabilitačního centra REHASPRING® v Čelákovicích, které se stalo v roce 2008 akreditovaným pracovištěm MZČR pro postgraduální vzdělávání fyzioterapeutů.

Bohaté klinické zkušenosti uplatňuje ve fyzioterapii kojenců, dětí, dospělých a sportovců. Zabezpečuje školení certifikovaných kurzů akreditovaných MZČR a  odborných postgraduálních kurzů určených pro fyzioterapeuty, lékaře a nelékařské obory. Je autorkou mnoha odborných článků a publikací. 

Přednáší na konferencích v tuzemsku a zahraničí. Je absolventkou kurzů v zahraničí s urogynekologickou problematikou:

 • Women´s Health Physiotherapy Chronic Pelvic Pain (Melbourne Australia, 2016)
 • Urogenitourinary and Anorectal Pain Disorders (Sydney Australia, 2016)
 • Confronting Cases an Advanced Women´s Health Courses (Sydney Australia, 2016)
 • Musculosceletal Ultrasound Course,  TheUltrasoundSite (London, 2017)

Publikace urogynekologie

 • PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ I., ČAŇOVÁ J: Screeninig síly svalů pánevního dna u fyzioterapeutek. Sborník abstraktů. VI. konference fyzioterapie REHASPRING 2019. Fyzioterapie budoucnosti. 20. září 2019, Liberec. ISBN 978-80-906885-1-3
 • HNOJSKÁ V., PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ I., BARANOVÁ E: Výsledky fyzioterapie u pacientek s dysfunkcí svalů pánevního dna follow up 3-5 let.  Sborník abstraktů. VI. konference fyzioterapie REHASPRING 2019. Fyzioterapie budoucnosti. 20. září 2019, Liberec. ISBN 978-80-906885-1-3
 • BARANOVÁ E, PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ I., HNOJSKÁ V: Diastáza a vztah k funkci svalů pánevního dna dle REHASPRING konceptu PPA.  Sborník abstraktů. VI konference fyzioterapie REHASPRING 2019. Fyzioterapie budoucnosti. 20. září 2019, Liberec. ISBN 978-80-906885-1-3 
 • PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ I., Hnojská V. Baranová E.: Diagnostika avulze svalů pánevního dna fyzioterapeutem a její terapie. Gyn. čas. žen. lék.  Suppl. roč. 28, 2019, s. 20-21, ISNN 1210-1133
 • Špringrová Palaščáková I. Výsledky fyzioterapie dysfunkcí svalů pánevního dna. Praktická gynekologie. Suppl. 15 Roč. 19, 2015. 
 • Špringrová Palaščáková I. Rehaspring koncept terapie inkontinence a dysfunkce pánevního dna. Praktická gynekologie. Suppl. 14 Roč. 18, 2014. 
 • Špringrová Palaščáková I.: Rehabilitace pánevního dna při močové inkontinenci. In: Švihra, J: Inkontinencia moču. Osveta Martin 2012, s. 154-162. ISBN 9788080633806 
 • Oplová L., Špringrová I., Role diastázy mm. Recti abdominis při vzniku vertebrogenních poruch. Rehab. Fyz. lékařství, č4, 2006, s. 197-200, ISNN 1211-2658 
 • Kodešová K., Špringrová I., Tichý M., Bendová. Elektrostimulace m. coccygeus a jeho sledování pomocí sonografie. EuroRehab, č.3-4, 2005, s. 77-81, ISNN 1210-0366 
 • Bendova P, Ruzicka P, Peterova V, Fricova M, Springrova I. MRI-based registration of pelvic alignment affected by altered pelvic floor muscle characteristics. Clin Biomech.Vol. 22 Issue 9, 2007, ISSN 0263-0033

Vědecké monografie

 • PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ I.: Akrální koaktivační terapie. ACT centrum s. r. o. vydání třetí 2019. s.142 ISBN 978-80-906440-7-6

Kapitola ve vědecké monografii

 • PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ I.: rehabilitace pánevního dna při močové inkontinenci, In: Švihra J: Inkontinencia moču. Osveta Martin 2012, s.154-162. ISBN 9788080633806

Učební text

 • ŠPRINGROVÁ INGRID.: Cvičenie v uzavretom a otvorenom pohybovom reťazci.  In. Antonín Gúth: Liečebné metodiky v rehabilitácii pre fyzioterapeutov. s.105-113 ISBN 80-88932-16-5

Kapitola v knize / knižní publikace

 • INGRID PALŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ.: Akrální vzpěrná cvičení pro napřímená záda u sportovců. ACT centrum s.r.o.vydání druhé .dotisk první 2019. s. 118. ISBN 978-80-906440-8-6
 • JAN VAGNER, INGRID PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ, PAVEL PŘIKRYL, ŠÁRKA TOMKOVÁ AND RAFI MOHEB.: Physical therapy based on Closed Kinematic Chain Patterns for Patients after Total Hip Replacement.In Total Hip Replacemen – An Overview. pp.161-181, 2018. ISBN 978-2-78984-381-1
 • INGRID PALAČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ.: Napřímená záda u kojenců a dětí. ACT centrum s.r.o. 3. vydání, 2018 s.110, ISBN 978-80-906440-8-3
 • INGRID PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ.: Funkce diagnostika hlubokého stabilizačního systému. Rehaspring centrum s.r.o., 2012, ISBN 978 – 80-260- 1698- 4
 • INGRID PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ. Cvičení na velkém pružném míči. Ingrid Špringrová , 2008. s. 101, ISBN 978-80-254-1684-6
 • ŠPRINGROVÁ INGRID.: Držení těla. In Jana Hájková a kolektiv. Aerobik soutěžní formy. Grada 2006, s. 87- 91. ISBN 80-247-1311-X
Vědecké práce v zahraničních časopisech, registrovaných databázích, sbornících, účast na konferencích

– Vědecké práce v zahraničních časopisech a registrovaných databázích
– Práce ve vědeckých sbornících a účast na vědeckých konferencích

Věděcké práce v zahraničních časopisech a registrovaných databázích

 • LUCIE DOUBKOVA, ROSS ANDEL, INGRID PALSCAKOVA – SPRINGROVA, PAVEL KOLAR, JIRI KRIZ.: Diastasis of rectus abdominis muscles in loe back pain patients. Journal of back and musculosceletal rehabilitation. 31 (2018). 107-112. ISSN 1053-8127 /18 IF: 0, 814
 • PETRA BENDOVÁ, PAVEL RŮŽIČKA, VĚRA PETEROVÁ, MARTINA FRIČOVÁ, INGRID ŠPRINGROVÁ.: MRI based registration of pevic alingment affected by altered pelvic floor muscle characteristics. Clinical Biomechanics. 22 (2007), 980 -987. IF: 1, 977
 • MIROSLAV ŠENK, MIROSLAV TICHÝ, DAVID PÁNEK, MAREK JELÍNEK, INGRID ŠPRINGROVÁ, MONIKA MESZÁROŠOVÁ. : Elasticity chnage of glenohumeral joint after evoked biceps brachii muscle hypertonus. Pilot study. Archives of physiology and biochemistry. XXVII eme Congres de la Sociéte de Biomecanique. Valenciennes, 12-13 Septembre 2002. p.109. IF: 0,36
 • INGRID PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ, MONIKA BALLYOVÁ, ŠÁRKA TOMKOVÁ, AND ELENA BENDÍKOVÁ Comparison of hand arches in athletes .: Cite as: AIP Conference Proceedings 2186, 080010 (2019);
  Full text: https://doi.org/10.1063/1.5137994. Published Online: 10 December 2019
 • ŠÁRKA TOMKOVÁ, ELENA BENDÍKOVÁ, STANISLAVA LAJČÁKOVÁ, MICHAL MARKO, AND INGRID PALAŠČÁKOVA SPRINGROVÁ. Application of “propriofoot concept” in training process of female athlete in long jump Cite as: AIP Conference Proceedings 2186, 080007 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5137991 Published Online: 10 December 2019
 • BENDÍKOVÁ E, PALAŠČÁKOVÁ-ŠPRINGROVÁ I, TOMKOVÁ Š, VAGNER J.
Effects of an Excercice Programme on Dynamic Function of the Spine in Secondary-School Female  Students [DOI:10.7752/jpes.2018.s174] In: Journal of Physical Education and Sports (JPES). – ISSN 2247-8051. -Vol. 18, No 2 (2018), pp.831-839
Full text: https://efsupit.ro/images/stories/1aprilie2018/art%2074.pdf
 • VAGNER J, PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ I, PŘIKRYL P.: Vzpěrné pohybové vzory a jejich vliv na bolest u pacientů po implantaci totální endoprotézy kyčelního kloubu. Rehabil. Fyz. lék. 24, č. č.1, 2017, s. 4-10, ISSN 1211- 2658 (původní práce)
 • KRISTKOVÁ ZWINGEROVÁ A, PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ I, ŽIAKOVÁ E.: Vliv Akrální kokativační terapie na stabilitu dětí s mozkovou obrnou. Rehabil. Fyz. lék. 24, č. 3, 2017, s.143- 149. ISSN 1211- 2658 (původní práce)
 • BÍNOVÁ A., ŠPRINGROVÁ PALAŠČÁKOVÁ I.: Nové aspekty v metodě Roswithy Brunkow sledováním aktivity vybraných svalů pomocí povrchové EMG. Rehabil. Fyz. lék. 15, No. 2, 2008, pp.74-81, ISSN 1211- 2658
 • P. BENDOVÁ, Š. HORÁČKOVÁ, M. MESZÁROŠOVÁ, I. ŠPRINGROVÁ, M. TICHÝ, M. FRIČOVÁ, T. VAMPOLA, J. KRÁSENSKÝ.: Experimentální využití MRI – dat v detekci a simulací myoskeletárních dysfunkcí. Rehabilitácia, Vol 42, No.2, 2005 pp. 67-73. ISNN 1210-0366
 • BENDOVÁ P., FRIČOVÁ M., TICHÝ M., SEID Z., ŠPRINGROVÁ I., HORÁČKOVÁ Š., PÁNEK D.: MRI- identifikace změn tvaru pánve. Rehabil. Fyz. lék. 12, No. 2, 2005, pp. 86 -90, ISSN 1211- 2658
 • Š. VÁLKOVÁ, I. ŠPRINGROVÁ.: Vztah struktury a funkce v diagnostice osteoartrózy kyčelního kloubu. EuroRehab, č.3, 2004, s.137-142. ISNN 1210-0366
 • BENDOVÁ P, ŠPRINGROVÁ I.: Sledování změn rozložení tlaků na ploskách nohou ve vzpřímeném stoji v souvislosti s tvarovými změnami pánve. Rehabil. Fyz. lék. 10, No. 1, 2003, pp.14-16, ISSN 1211- 2658
 • A. KAČINETZOVÁ, I. ŠPRINGROVÁ.: Fibromyalgický syndrom (FMS).Rehabilitácia Vol. 34, No3, 2001, s. 131- 139, ISSN 0375 – 0922
 • INGRID PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ, EVA BARANOVÁ.: Vliv asymetrického postavení aker dolních končetin na plochonoží u kojenců a dětí předškolního a školního věku. VOX Pediatriae, září 2019, č.7, roč.19., s. 18 – 22 ISSN 1213-2241
 • INGRID PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ.: Nesynostotická plagiocefalie a symetrický vývoj u rizikových novorozenců. VOX Pediatriae, duben 2017, č.4, roč.17.s. 22-24 ISSN 1213-2241

Práce ve vědeckých sbornících a účast na vědeckých konferencích

 • TOMKOVÁ Š, PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ I.: Akrální koaktivační diagnostika a terapia u dojčiat s predilekciou a asymetrickým vývojom. Pediatria. Vedecko-odborný lekársky časopis. Suplement 13. Slovenský pediatrický kongres s mezinárodnou účasťou. 6-8. júna 2019, Banská Bystrica ISSN 1336-863X 
 • ŠÁRKA TOMKOVÁ, DANIEL GURÍN, INGRID ŠPRINGROVÁ PALAŠČÁKOVÁ. Screening of the pelvic floor muscle strenght of female physiotherapist. Panstwo i Spoleczenstwo. Medycyna i zdrowie publiczne. Krakow 2019. Rok XIX, 2019 nr 1, pp.43-65 ISSN 1643-8299
 • INGRID PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ: Relationship between low back pain and urinary incontinence “movement for health” the importance of physical activity in health protection of future workers international conference and workshop. Debrecen 19. february 2019, pp.37-45, ISBN 978-963-490-074-0
 • ŠÁRKA TOMKOVÁ, INGRID PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ. Akrálna koaktivačná diagnostika a terapia u batoliat. Mutidimenzionalita v starostlivosti o dieťa. Zborník vedeckých prác. Collegium Humanum- Szkola Glowna Menedzerska.2019 s. 248-258.
 • INGRID PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ, ANETA SANTARIOVÁ, RADMIL DVOŘÁK, ŠÁRKA TOMKOVÁ & ELENA BENDÍKOVÁ. : THE IMPACT OF THE ACRAL COACTIVATION THERAPY ON SPORTS PERFORMANCE IN PROFESSIONAL TENNIS PLAYERS.
 • Physical Activity, Health and Prevention III. International Scientific Conference, Conference Textbook, Banská Bystrica 2018, ISBN 978-80-89902-10-1, pp. 98-109
 • ŠÁRKA TOMKOVÁ, INGRID PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ, JAN VAGNER & ELENA BENDÍKOVÁ.: Akrální koaktivační terapie jako možný způsob kompenzace u hráčů ledního hokeje. Physical Activity, Health and Prevention III. International Scientific Conference, Conference Textbook, Banská Bystrica 2018, ISBN 978-80-89902-10-1 pp. 109 -122
 • ELENA BENDÍKOVÁ, ŠÁRKA TOMKOVÁ & INGRID PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ . Musculoskeletal System From The Point Of View Of Health. Physical Activity, Health and Prevention III. International Scientific Conference, Conference Textbook, Banská Bystrica 2018, ISBN 978-80-89902-10-1 pp. 52-60
 • PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ I., ANEŽKA KREJČOVÁ, ŠÁRKA TOMKOVÁ, JAN VAGNER: Porovnání výsledků Akrální koaktivační terapie a konvenční terapie u pacientů s nespecifickou bolestí dolní části zad. Nové trendy ve zdravotnických vědách VI. Sborník příspěvků z konference . Mezinárodní konference. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem . Fakulta zdravotnických studií. s. 97- 104 18. 10. 2018. ISBN 978-80-7561-164-2.
 • INGRID PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ, EVA BARANOVÁ, ŠÁRKA TOMKOVÁ
  Terapie nesynostotické plagiocefalie u kojenců podložena důkazy. FYZIOTERAPIA – VZDELÁVANIE A PRAX. Bratislava 5.októbra 2017. II. medzinárodná vedecká konferencia s.172 – 181 ISBN 978-80-89702-37-4
 • PALAŠČÁKOVÁ ŠRINGROVÁ I.: Využití metody Akrální koaktivační terapie v psychomotorickém vývoji dítěte.Česko. Slovenská pediatrie. S1/69. XI český pediatrický kongres s mezinárodní účastí. Zlín, 18-20. září 2014. ISSN 0069-2328.
 • BENDOVÁ P., ŠPRINGROVÁ I., TICHÝ M., HORÁČKOVÁ Š.: Dustribution of contact pressures in standing position during electrostimulation of pelvic and coccyx complex muscles. Institute of Normal and Pthological Physiology. Slovak Academy Sciences. 3rd Inetrnational Posture symposium, Smolenice castle, Slovakia, September 6.- 9. 2003. http://www.sav.sk
 • M. TICHÝ., I.SPRINGROVA, S. HORACKOVA., P. BENDOVA., M. JELINEK., M. SENK. Fixed nutation of pelvis results from evoked pelvic floor muscles hypertonus a pilote study. 2nd World Congres of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine – ISPRM Prague, Czech Republic, May 18 -22, 2003. pp.757-760, . Free Papers Monduzzi Editore
 • M. SENK. M. JELINEK, I.SPRINGROVA, Electrostimulation of biceps brachii muscle tension in the stiffness of shoulder. 2nd World Congres of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine – ISPRM Prague, Czech Republic, May 18 -22, 2003. . Free Papers Monduzzi Editore
 • S. HORACKOVA., M.TICHY, I. SPRINGROVA, M. JELINEK., M. SENK. Infuence of muscle elektrostimulation on mechanical be..and coccyx complex muscle. 2nd World Congres of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine – ISPRM Prague, Czech Republic, May 18 -22, 2003. . Free Papers Monduzzi Editore
 • P. BENDOVA., I. SPRINGROVA, M.TICHY, S. HORACKOVA, B. ANDRLOVA. M. JELINEK., M. Changes of pelvic shape and its influence on the postural fastening of the the organism. 2nd World Congres of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine – ISPRM Prague, Czech Republic, May 18 -22, 2003.pp. 761-765. Free Papers Monduzzi Editore
 • ŠPRINGROVÁ I, BENDOVÁ P., TICHÝ M., MESZAROSOVA M. Stiffness asymetry of pelvis complex of scaroiliac joint. Movement and Health 3rd International Conference. Olomouc, Novemeber 21. -22. 2003 Proceedings. Faculty of Physical Culture palacký University Olomouc, Czech Republic. pp.121-124
 • SPRINGROVA I., TICHY MIROSLAV, BENDOVA PETRA, HORACKOVA SARKA. Measuring of mobility of scaroiliac joint in sagital plane of pelvic complex. 14th FIMM World Congress. Manual/Musculoskeletal Medicine and Pain. Bratislava, Slovak Republic, Evidence and new challange. September 15- 18. 2004.
 • TVRDIKOVA H., SPRINGROVA I., PROKEŠOVA M. Construction of equipment for measuring of passive resistence of knee joint. Analysis of biomedical signals and images. 16-th Biennial International Eurasip Conference. Biosignal 2002. Brno University of Technology. ISBN 80-214-2120-7
 • ŠPRINGROVÁ I. Kinematika pánve při změnách tuhosti křížokyčelního kloubu. Nová generace ve vědě na prahu milénia. ISBN 80-246-0402-7(2.díl)
 • INGRID ŠPRINGROVÁ.: Reologie sacroiliakálního skloubení. Diagnostika, terapie a prevence pohybem. Prague 2001. Univerzita Karlova v Praze. Fakulta tělesní výchovy a sportu pro Českou společnost pro biomechaniku. ISBN 80-86317-15-3
 • ŠPRINGROVÁ INGRID, HORÁČKOVÁ ŠÁRKA, TICHÝ MIROSLAV, JELÍNEK MAREK, ŠENK MIROSLAV. Mechanical Behavior of Pelvic Floor Muscles before and after Electrostimulation. Proceedings of International Conference on Biomechnics of Man 2002. Czech Society of Biomechanics, Čejkovice, 12th – 15th November 2002, ISBN 80-86317-23-4
 • MIROSLAV ŠENK, MIROSLAV TICHÝ, ŠÁRKA HORÁČKOVÁ, MAREK JELÍNEK, INGRID PALAŠČÁKOVÁ, DAVID PÁNEK. Shoulder joint reology: Changes after biceps brachii muscle stimulation. Pilot study. Proceedings of International Conference on Biomechanics of Man 2002. Czech Society of Biomechanics, Čejkovice, 12th – 15th November 2002, ISBN 80-86317-23-4
 • DAVID PÁNEK, INGRID PALAŠČÁKOVÁ, MIROSLAV ŠENK, MAREK JELÍNEK. Changes Muscle Fibre Conduction Velocity, Median Frequency and Mean Amplitude in Surface Electromyography during Static and Dynamic Contraction. Summary Report. Proceedings of International Conference on Biomechnics of Man 2002. Czech Society of Biomechanics, Čejkovice, 12th – 15th November 2002, ISBN 80-86317-23-4
Aktivní účast na odborných konferencích, sborníky abstrakt, přednášky “invited speaker”
na konferencích

– Sborníky abstrakt a aktivní účast
– Přednášky typu „invited speaker“

Sborníky abstrakt a aktivní účast na odborných konferencích

 • PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ I, BARANOVÁ E: Diagnostika plochoručí a jeho korelace s bolestmi krční páteře. Programový sborník. XI konference multidisciplinárního pojetí kineziologie.Téma Pohled na problematiku krční páteře, imaginace, relaxace a vliv na pohybový aparát. Léčebné lázně Bohadneč 20. – 21. 02. 2020
 • PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ I., ČAŇOVÁ J: Screeninig síly svalů pánevního dna u fyzioterapeutek. Sborník abstraktů. VI. konference fyzioterapie REHASPRING 2019. Fyzioterapie budoucnosti. 20. září 2019, Liberec. ISBN 978-80-906885-1-3
 • HNOJSKÁ V., PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ I., BARANOVÁ E: Výsledky fyzioterapie u pacientek s dysfunkcí svalů pánevního dna follow up 3-5 let. Sborník abstraktů. VI. konference fyzioterapie REHASPRING 2019. Fyzioterapie budoucnosti. 20. září 2019, Liberec. ISBN 978-80-906885-1-3
 • BARANOVÁ E, PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ I., HNOJSKÁ V: Diastáza a vztah k funkci svalů pánevního dna dle REHASPRING konceptu PPA. Sborník abstraktů. VI konference fyzioterapie REHASPRING 2019. Fyzioterapie budoucnosti. 20. září 2019, Liberec. ISBN 978-80-906885-1-3 
 • PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ I., Hnojská V. Baranová E.: Diagnostika avulze svalů pánevního dna fyzioterapeutem a její terapie. Gyn. čas. žen. lék. Suppl. roč. 28, 2019, s. 20-21, ISNN 1210-1133
 • INGRID PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ, EVA BARANOVÁ: Bolesti zad spojené s diagnostikou avulze svalů pánevního dna. VI. Ročník Mezioborového sympozia na téma Nesnáze a komplikace v péči o pacienty onemocněním páteře. Lázně Bělohrad, 3.- 4.10. 2019
 • EVA BARANOVÁ, INGRID PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ: Nesnáze břišních operací spojené s bolestmi zad. VI. Ročník Mezioborového sympozia na téma Nesnáze a komplikace v péči o pacienty onemocněním páteře. Lázně Bělohrad, 3.-4.10.2019
 • INGRID PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ: Fyzioterapie u anorektální dysfunkce – REHASPRING koncept. V. IBD pracovní dny Hořovice 2019. Spolupráce chirurga a gastroenterologa. Nemocnice Hořovice konferenční centrum Zbiroh. 21. -23. 3. 2019
 • PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ I, BARANOVÁ E: Diagnostika a terapie dysfunkce svalů pánevního dna u žen. Jubilejní X. konference multidisciplinárního pojetí kineziologie. 21- 22. 02. 2019. Léčebné lázně Bohdaneč a.s. Téma Poruchy měkkých tkání, kazuistika a varia. Záštitu převzal Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, ministr zdravotnictví ČR.
 • INGRID PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ, VĚRA KRMAŠOVÁ: Náchodské mezioborové dny – 14 ročník. 16. – 17. 10. 2019.
 • PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ I., ANEŽKA KREJČOVÁ, ŠÁRKA TOMKOVÁ, JAN VAGNER: Porovnání výsledků Akrální koaktivační terapie a konvenční terapie u pacientů s nespecifickou bolestí dolní části zad. Nové trendy ve zdravotnických vědách VI. Sborník abstraktů. Mezinárodní konference. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií. s. 12. 2018, ISBN 978-80-7561-137-6.
 • INGRID PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ: Akrální koaktivační terapie a její dávkování u pacientů s nespecifickou bolestí zad. KN Liberec 8. 11. 2018. Funkční poruchy pohybového aparátu pohledem vybraných metodik. 
 • Jan Vagner, Ingrid Palaščáková Špringrová, Šárka Tomková, Pavel Přikryl. Vliv Akrální koaktivační terapie na bolest u pacientů po operaci totální endoprotézy kyčelního kloubu, Multidisciplinární pojetí kineziologie 22. – 23. 02. 2018, V léčebných lázních Bohdaneč a.s.
 • J. VAGNER, I. PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ, Š. TOMKOVÁ: Vliv akrální koaktivační terapie na subjektivní vnímání operované dolní končetiny po implantaci totální endoprotézy kyčelního kloubu. Kladrubské neurorehabilitační interdisciplinární sympozium s mezinárodní účastí. 1 – 2. 11. 2018, RÚ Kladruby u Vlašimi. Zaměření na inovativní technologie a rehabilitační management. ISBN: 978-80-270-5346-9
 • INGRID PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ.: Terapie nesynostotické plagiocefalie a symetrického vývoje u kojenců. Sborník přednášek, Komplexní přístup k rehabilitaci dítěte. Mezioborová konference s mezinárodní účastí u příležitosti 25. výročí založení soukromé liniky komplexní rehabilitace MUDr. Jiřího Marka – Monada. Monada spol. s.r.o. Triton , 2017 s. 54 – 56, ISBN 978-80-7553-453-8
 • INGRID PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ: Aktuality v pediatrii. Retrospektivní vyhodnocení ACT u kojenců. Pediatr. pro praxi. 2017 , 18 (Supll A), IV. kongres pediatrů v Ostravě 16. – 17. února 2017. ISBN 978 -80-7471-184-8
 • INGRID PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ: Fakty řízená terapie kraniofaciální a vývojové asymetrie u kojenců. KN Liberec 14. 11. 2017. Liberecký den dětské rehabillitace.
 • INGRID PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ: Výsledky vzpěrných pohybových vzorů u pacienta s agenezí zrakové dráhy, IV. Kladrubské neurorehabillitační interdisciplinární sympózium s mezinárodní účastí. RÚ Kladruby u Vlašimi 2. – 3. 2017. ISBN: 978-80-270-2951-8
 • Ingrid Palaščáková Špringrová, Eva Baranová. Akrální koaktivační diagnostika a terapie u kojnců. Pediatr. pro praxi. 2016, 17 (Supll. E), III. kongres pediatrů v Hradci Králové. 10-11- června 2016. ISBN 978 -80-7471-170-1
 • INGRID PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ, EVA BARANOVÁ. Akrální koaktivační diagnostika a terapie v pediatrii. Pediatr. pro praxi. 2016, 17 (Supll. E). II. kongres pediatrů v Praze. 20-21. října 2016. ISBN 978 -80-7471-170-1
 • PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ I.: Acral Coactivation therapy (ACT) and its combination with radio frequency therapy in bilateral brachial plexus paresis. Book of abstracts. II. Kladruby symposium on Interdisciplinary Neurorehabilitaion. 2016. pp. 32- 34. ISBN 978-80-270-0745-5
 • PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ I.: Diagnostika dysfunkce svalů pánevního dna ultrazvukem Q SONO Q3 fyzioterapeutem. Praktická Gynekologie. Suppl. 16. roč. 20, 2016. s. 10-11. ISSN 1211-6645
 • INGRID PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ, ANETA SANTARIOVÁ, RADMIL DVOŘÁK: Vliv pohybových vzorů Akrální koaktivační terapie na tenisové podání. IX deň fyzioterapeutov 23. 09. 2016, Košice.
 • INGRID PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ. Fyzioterapie močové inkontinence po radikální prostatektomii. Programový sborník. VII. Konference. Multidisciplinární pojetí kineziologie. 10.-11.03.2016 Léčební lázně Bohdaneč a.s.
 • ANETA SANTARIOVÁ, INGRID PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ. Využití metody ACT ke zvýšení výkonnosti tenistů. Sborník abstrakt. VI. Absolventská konference katedry fyzioterapie Fakulty tělesné výchovy a sportu. Olomouc 2016. ISBN 978 -80-2444957-9
 • INGRID PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ.: Akrální koaktivační terapie u kojenců s asymetrickými pohybovými vzory. Pediatr. pro praxi. 2016 , 18 (Supll A) III. kongres pediatrů a dětských sester v Plzni. 10. -11. listopadu 2015. ISBN 978 -80-7471-184-8
 • PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ I.: Výsledky fyzioterapie u dysfunkcí svalů pánevního dna. Praktická Gynekologie. Suppl. 15. roč.15, 2015. s. 15. ISSN 1211-6645
 • INGRID PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ. Akrální koaktivační diagnostika u vertberogeních pacientů. Programový sborník. VI. Konference. Multidisciplinární pojetí kineziologie. 26. -27. 02. 2015. Léčební lázně Bohdaneč a.s.
 • INGRID PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ: Terapie asymetrických pohybových vzorů u kojenců. Deň fyzioterapeutov 19. 09. 2015 Banská Bystrica.
 • INGRID PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ: Akrální koaktivační diagnostika a terapie. II. NeuroFyzio Workshop. Interdisciplinárna spolupráca v diagnostike a terapii diskogénych, radikulárnych a neurodynamických porúch. Kúpele Červený Kláštor 7. – 8. 11. 2015.
 • PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ I.: Rehaspring koncept terapie inkontinence a dysfunkce svalů pánevního dna. Praktická Gynekologie. Suppl. 14, roč.18, 2014, s.11-12. ISSN 1211-6645
 • INGRID PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ: Močová inkontinence ve stáří a možnosti její fyzioterapie. 20. celostátní gerontologický kongres. Hradec Králové 26. -27. 11.2014 
 • INGRID PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ: Bolesti zad versus plochoručí. 5. Střešovický podzim. Modermí trendy v diagnostice a léčbě bolestí páteře 21. 11. 2014 Praha
 • INGRID PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ: Akrální kokativační diagnostika a terapie u bolestí zad. Multioborové sympózium “Bolesti zad” Lázně Bělohrad 11. – 12. 10. 2014
 • INGRID PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ: Crohnova nemoc a její vliv na funkci svalů pánevního dna. Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí. VIII. Brandýské sympózium 18. -19. 09. 2014.
 • INGRID PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ,: Terapie asymetrických pohybových vzorů u kojenců. Deň fyzioterapeutov Banská Bystrica 19. 9. 2015, s. 11 ISBN 978-80-972023-7-8
 • Palaščáková Špringrová I.: Acral coactivation diagnostics v ACT. III. mezinárodní konference fyzioterapie REHASPRING. Funkční a kondiční trénink ve fyzioterapii a Varia. REHASPRING centrum s.r.o. 2013. ISBN 978-80-260-5017-9.
 • Majerová M., Palaščáková Špringrová I.: Využití metody ACT v pediatrii. III. mezinárodní konference fyzioterapie REHASPRING. Funkční a kondiční trénink ve fyzioterapii a Varia. REHASPRING centrum s.r.o. 2013. ISBN 978-80-260-5017-9.
 • Palaščáková Špringrová I.: Využití K-Active kineziotapingu v metodě R. Brunkow u sportovců. s. 51. sborník abstraktů. III. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 18.-19.6.2010 Olomouc. ISBN: 978-80-254-7208-8
 • Palaščáková Špringrová I.: Aktivace akra a jeho vliv na aktivaci svalů končetin a trupu dle metody Roswithy Brunkow. I. ročník mezinárodní konference Fyzioterapie 2009. 22. -23. 05. 2009 Čelákovice. ISBN 978-80-254-4441-2.

Přednášky typu “invited speaker”

 • INGRID PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ: XI. Konference multidisciplinárního pojetí kineziologie. Téma: Pohled na problémy krční páteře, imaginace, relaxace a vliv na pohybový aparát. Tíme přednášky: Diagnostika plochoručí a jeho korelace s bolestmi krční páteře. Léčebné lázně Bohdaneč 20. – 21. 02. 2020.
 • INGRID PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ A TÝM REHASPRING: Rehaspring koncept a jeho aplikace v praxi fyzioterapeuta. XXVIII. Česká Urogynekologie, Praha 2019. Celostátní konference s mezinárodní účastí. 4 – 5. prosince 2019 Praha.
 • INGRID PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ: Relationship between lower back and urinary incontinence. University of Debrecen Faculty of Economic and Business Sport Science Division. International Conference and Workshop. Movement for Health. 20 February, 2019.
 • PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ INGRID.: Akrální kokativační terapie a její výsledky u pacientů se specifickými a nespecifickými bolestmi zad. VII. Berounský rehabilitační den. Téma Neurofyziologické koncepty a jejich využití u vertebrogenních poruch. 25. 1.2018, rehabilitační nemocnice Beroun
 • INGRID PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ: Federace ortopedických protetiků technických oborů (FOPTO) pořádá ve dnech 28.–29. března 2019 každoroční odbornou konferenci. Akrální koaktivační diagnostika nohy“. Plzeň
 • INGRID PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ: Porovnání výsledků Akrální kokativační terapie a konvenční terapie u pacientů s nespecifickou bolestí dolní částí zad. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií. 18. října 2018. Mezinárodní konference Nové trendy ve zdravotnických vědách VI.
 • INGRID PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ: International Scientific Conference. Physical Activity, Health and Prevention III. Matej Bel University, Faculty of Arts, Department of physical Rducation and Sports, Banská Bystrica, Slovak Republic. 12.01.2018
 • INGRID PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ: Terapie nesynostotické plagiocefalie u kojenců podložena důkazy. Fakulta ošetrovatělstva a zdravotnických odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 5.októbra 2017. 2. mezinárodná vedecká konfrencia. Fyzioterapia – vzdelávanie a praxe.
 • INGRID PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ: XV. Jesenná rehabilitačná konferencia s mezinárodnou účasťou. 24 – 25. novembra 2011 Organizátor Slovenská lekárska spoločnosť pre FBLR. Téma konferencie Skúsenosti s rehabilitačními metodikami.
 • INGRID PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ: VI. Celostátní konference fyzioterapeutické a ergoterapeutické sekce POUZP ČMS. 20. 05. 2010 KN Liberec. Téma: Dysfunkce pánevního dna
 • INGRID PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ: VI. Celostátní konference fyzioterapeutické a ergoterapeutické sekce POUZP ČMS.10. 05. 2012KN Liberec. Téma: Funkce nohy v posturální stabilizaci.
 • INGRID PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ: Fakulta zdravotnických studií, ZČU v Plzni. Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna. Akrální kokativační terapie (ACT) 14. 04. 2014.
 • INGRID PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ: Akrální koaktivační terapie. X Vinohradské odpoledne. Téma konference Rehabilitace v kontextu nového tisíciletí aneb odkud kam směřujeme. 15. 05. 2014
 • INGRID PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ: Aktuality ve fyzioterapii. Inovační přístupy, metody a techniky ve fyzioterapii. 16.11.2013 Olomouc. Univerzita Palackého v Olomouci.
 • INGRID PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ: Univerzita Paalckého v Olomouci FTK UP, IV. absolventská konference Katedry fyzioterapie 22. – 23.6.2012.
 • INGRID PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ: XXII zjazd Slovenskej spoločnosti Fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie s mezinárodnou účasťou. 6-7 júna 2013 Bojnice.Téma konferencie Rehabilitácia v kúpeľnej starostlivosti.
 • INGRID PALŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ: Odborná konferencia ku dňu fyzioterapeutov. 29. 09. 2012 Banská Bystrica. Organizátor Regionálna komora Fyzioterapeutov Banská Bystrica a Slovenská komora fyzioterapeutov.
Předvolby ochrany osobních údajů

Když navštívíte naše webové stránky, mohou se prostřednictvím vašeho prohlížeče ukládat informace z konkrétních služeb, obvykle ve formě souborů cookie. Zde můžete změnit své předvolby ochrany osobních údajů. Je třeba upozornit, že zablokování některých typů souborů cookie může mít vliv na vaše používání našich webových stránek a na služby, které vám můžeme nabídnout.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Naše webové stránky používají soubory cookie služeb třetích stran. Definujte své preference ochrany osobních údajů a/nebo souhlas s používáním souborů cookie.